STRONA W BUDOWIE, ZAPRASZAMY WKRÓTCE DO NOWEJ ODSŁONY
OBECNIE PUBLIKUJEMY TYLKO AKTUALNOŚCI
Prezes koła Pszczelarzy w Niepołomicach:
Zbigniew Lubiński
Nr konta bankowego
numer rachunku: 88 2490 0005 0000 4000 6323 2951
Imię i Nazwisko odbiorcy: Koło Pszczelarzy w Niepołomicach
Adres:
ul. Grunwaldzka 22
32-005 Niepołomice
tel: 608 666 860
e-mail: zblubinski@gmail.com
Administrator  strony:
Anna Lubińska-Rogowicz
e-mail: lubinska.anna@gmail.com
Sekretarz
Dąbroś Stanisław
e-mail: dabros.stanislaw@wp.pl
NAJBLIŻSZE ZEBRANIE
16 kwietnia 2023r. godz. 9:30
Walny Zjazd Sprawozdawczy
baner
UWAGA

Przypominam, że ostateczny termin wpłaty na leki, matki i odkłady upływa w dniu 24 marca br.
Zweryfikowana lista zamówień pszczelarzy z wyszczególnieniem należnych kwot jest w załączniku
"Zestawienie wpłat..."
Prezes Koła  --  Zbigniew Lubiński

Pobierz: zestawienie-wplat-leki-pszczoly-2023

KOMUNIKAT

Jak Państwo wiecie zmieniły się zasady realizacji projektów, a w szczególności refundacji zakupów w 2023 roku. Wnioski na leki i pszczoły składamy w terminie do 12 marca br. (u kol. Stanisława Dąbrosia i na marcowym Zebraniu Koła). Poniżej przedstawiam szczegółowe warunki realizacji projektów.

1. Leki przeciw warrozie
Istotnym warunkiem pozwalającym na ubieganie się o wsparcie jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów (EP). Drugim warunkiem jest opłacenie do dnia 15 marca br. składki za 2023 rok. Proporcjonalnie do ilości opłaconych rodzin pszczelich będą refundowane zakupione leki. Uczestnicy projektu (pszczelarze) pokrywają całkowity koszt leków. Po realizacji projektu zostanie wypłacona refundacja nie przekraczająca 90 % wartości netto samego leku. Koszt usługi oraz podatek Vat nie podlegają refundacji. Zbiorcze listy na leki poprawnie wypełnione muszą być wysłane do WZP przed końcem marca br. W związku z tym wpłaty na leki należy dokonać do dnia 23.03.23r.
Wykaz leków w Załączniku

2. Matki i odkłady
Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby, które opłaciły składki za 2023 rok. W zamówieniu podajemy stan rodzin pszczelich na dzień 30 marca 2023 roku i musi być on zgodny z ilością przezimowanych rodzin. Nadal obowiązują limity zakupu pszczół nie przekraczające 50 % stanu z 30 marca 2023 przy czym odkłady nie więcej niż 20 % stanu z 30 marca 2023r. W projekcie może wziąć udział pszczelarz, który ma nadany numer EP i umieszcza produkty pszczele na rynku, w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego
. Z warunku tego zwolnieni są pszczelarze posiadający nie więcej niż 10 pni pszczelich. Pszczelarze wpłacają 100 % wartości zamawianych pszczół. Po rozliczeniu projektu refundacja zostanie zwrócona na konta bankowe Kół. Refundacja może wynieść maksymalnie do 70 % wartości netto zakupionych pszczół. Może być również niższa. Po otrzymaniu informacji z ARiMR o wysokości przyznanej refundacji Koła, których zamówienia będą znacząco przekraczać wartość maksymalnej refundacji będą miały możliwość zmniejszenia zamówienia.
Wykaz cen matek w Załączniku

3. Sprzęt pszczelarski
Na zakup sprzętu
pomoc przyznaje się pszczelarzowi, który ma nadany nr EP i umieszcza na rynku produkty pszczele w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego oraz posiada co najmniej 10 pni pszczelich. Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego (wykaz sprzętu w zał.). Dokumenty poświadczające zakup sprzętu pszczelarskiego (faktury/rachunki) muszą być wystawione imiennie na poszczególnych pszczelarzy. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15000 zł.
Pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom, tj. tym, którzy mają nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku gdy zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, pomoc zostanie zredukowana proporcjonalnie, w oparciu o posiadaną liczbę pni pszczelich ubiegających się o pomoc w ramach tego rodzaju interwencji, według współczynnika określonego przez ARiMR.
Do wniosku należy dołączyć ofertę na sprzęt.
Wnioski należy składać bezpośrednio do biura WZP Kraków w terminie do 01.04.2023.
Wykaz sprzętu podlegającego refundacji w Załączniku
Wzór Wniosku na sprzęt w Załączniku

Prezes Koła - Zbigniew Lubiński
POBIERZ ZAŁACZNIKI PONIZEJ

Wykaz cen matek 2023
Wykaz cen leków 2023
Wykaz sprzętu refundowanego
Wzór wniosku na sprzęt